Použitá literatúra

 • Bárkány, E. – Dojč, Ľ.: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991
 • Bartóková, E. a Mesárošová, Z.: Osobnosti Trnavy, bibliografický slovník, Trnava 1988
 • Blech, R.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska A – L, Bratislava, Veda 1989
 • Blech, R.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska M – Z, Bratislava, Veda 1989
 • Čavojský, L.: Divadlo v Trnave, Obzor, Bratislava, 1982
 • Československý hudební slovník osob a institucí, A – K, Praha , SKV 1963
 • Gajdošík, R.: Krypta pod Kostolom sv. Mikuláša. In: Trnavské noviny, roč. 5, rok 1999, č. 31, s. 4.
 • Horváth, P. – Šimko, Z.: Mosty z medailí, Vydavateľstvo TIRNA, Trnava 2007
 • Jankovič, V.: Trnavská univerzita, Pamiatkový ústav Bratislava, 1995
 • Kalendár výročí osobností Trnavského kraja 2000, Trnava 2000
 • Kalendár výročí osobností Trnavského kraja 2001, Trnava 2001
 • Kalendár výročí osobností Trnavského regiónu 2002, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 • Kalendár výročí osobností Trnavského regiónu 2003, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 • Kollár, T. – Kollár, D.: Trnava a okolie, Vydavateľstvo DAJAMA 2004
 • Lašán, Ľ.: Mesto Trnava a jeho samospráva 1918 – 1938, Obzor, Bratislava 1969, s. 7
 • Literárne informačné centrum Bratislava a Trnavský samosprávny kraj, Poetické pásmo
 • Maťovčík, A. a kol.: reprezentačný biografický lexikón Slovenska, Matica slovenská Martin 1999
 • MY – Trnavské noviny, ročníky 2004,2004,2006,2007,2008
 • Novinky z radnice, ročníky 2004,2005,2006,2007,2008
 • Pašteka, J. a kol.: Lexikón kňazských osobností Slovenska, Lúč, Bratislava 2000
 • Radváni, H.: Trnavské kostoly, Trnava 1995
 • Radváni, H.: Panna Mária Trnavská 1708 – 2008, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2008
 • Strelka, V.: Panteón dejateľov Spolku svätého Vojtecha, Trnava 1995
 • Šimončič,J. a Watzka, J.: Dejiny Trnavy, Bratislava 1988
 • Šimončič, J.: Mojej Trnave, Trnava 1998
 • Števček, J. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava 1987
 • Tomašovič, P.: Cintoríny v Trnave. In: Novinky z radnice, roč. XII, rok 2001, číslo
 • Trnava 1238 – 1938, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1938
 • Trnava Mestská pamiatková rezervácia Ars monument 1993
 • Uhorskai, P. a Takáčiková, E.: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry A – L, Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1997
 • Uhorskai, P. a Takáčiková, E.: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry M – Z, Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1997
 • Varsik, B.: Národnostný problém Trnavskej univerzity, Bratislava 1938
 • Z archívu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
 • Z publikačnej činnosti Jána Ďačka, Petra Horvátha, Bohumila Chmelíka, Simony Jurčovej, Jána Karáska, Kataríny Klačanskej, Alžbety Kollárikovej, Eduarda Krištofoviča, Jaroslava Lieskovského, Branislava Matouška, Mariána Mrvu, Rajmunda Ondruša, Margaréty Partelovej, Janky Pekarovičovej, Zuzany Rábikovej, Jozefa Šimončiča, Hadriána Radvániho, Petra Radványiho, Dominika Tótha a ďalších
Vydal Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave
s finančným prispením Trnavského samosprávneho kraja.


©PhDr. Adriena Horváthová
Foto: © Adriena Horváthová
Jozef Filípek

Grafická úprava: ©Pressidio, Martin Váry


ISBN: 978-80-970084-9-9


Prejsť na obsah